Algemene Voorwaarden FlexStar Plus Uitzendbureau B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Flex Star Plus UitzendbureauBV
Per 1 maart 2021

INHOUD

Toelichting op de algemene voorwaarden
Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel F (Algemene bepalingen)
Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling flexkrachten)
Toelichting bij Deel C (Digitale processen)
Toelichting bij Deel D (Werving en selectie)
Toelichting bij Deel E (Planning en advies)

Deel A: Inleiding
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deel B: Terbeschikkingstelling Flexkrachten
Artikel 3 Aanvullende definities Terbeschikkingstelling Flexkrachten
Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling
Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 6 Opschortingsrecht
Artikel 7 Werkprocedure
Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden
Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 10 Functie en beloning
Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht
Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie
Artikel 17 Intellectuele en industriële eigendom Flexkracht
Artikel 18 Geheimhouding Flexkracht
Artikel 19 Medezeggenschap
Artikel 20 Terbeschikkingstelling zaken
Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de WAADI

Deel C: Digitale processen
Artikel 22 Aanvullende definities Digitale Processen
Artikel 23 Digitale Processen en werkwijze
Artikel 24 Gebruik
Artikel 25 Virusprotectie en beveiliging
Artikel 26 Toegang Digitale Processen, storingen en onderbrekingen
Artikel 27 Intellectueel eigendomsrecht Digitale Processen
Artikel 28 Controle
Artikel 29 Zaken op locatie en bruikleen zaken

Deel D: Werving en Selectie
Artikel 30 Aanvullende definities Werving en Selectie
Artikel 31 Werving en Selectie Fee
Artikel 32 Keuze Kandidaat
Artikel 33 Aangaan (arbeids)overeenkomst geïntroduceerde Kandidaat

Deel E: Planning en advies
Artikel 34 Definities
Artikel 35 Werkwijze planning
Artikel 36 Werkwijze advies

Deel F: Algemene bepalingen
Artikel 37 Definities
Artikel 38 Voorkoming van discriminatie
Artikel 39 Persoonsgegevens
Artikel 40 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
Artikel 41 Informatie en geheimhouding
Artikel 42 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Uitzendonderneming
Artikel 43 Betaling en gevolgen wanbetaling
Artikel 44 Self-billing en pro forma facturatie
Artikel 45 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Artikel 46 Transitie van Flexkrachten
Artikel 47 Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 48 Slotbepalingen

Toelichting op de algemene voorwaarden
Voor u liggen onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in zes delen. Een inleidend deel (deel A), een deel met artikelen betreffende het ter beschikking stellen van flexkrachten (deel B), een deel met betrekking tot Digitale processen (deel C), een deel met betrekking tot de uitvoering van werving en selectie opdrachten (deel D), een deel met betrekking tot planning en advies (deel E) en een deel met algemene bepalingen (deel F).

Deze algemene voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU). Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal bepalingen waarin de algemene voorwaarden van de ABU worden aangevuld.

Hieronder volgt een korte toelichting op de algemene voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de algemene voorwaarden is bepalend.

Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel F (Algemene bepalingen)

In deel A is omschreven in welke gevallen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en zijn enkele algemeen geldende definities opgenomen. Deel F bevat bepalingen die van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden beschreven dienstverleningsvormen.

Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling flexkrachten)

De uitzendverhouding
Het ter beschikking stellen van personeel verschilt wezenlijk met het aannemen van werk of het leveren van goederen. Dit hangt samen met het bijzondere karakter van de arbeidsverhouding, waarbij drie partijen kunnen worden onderscheiden: Opdrachtgever, de flexkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending betrokken partijen is het volgende van belang.

De uitzendovereenkomst tussen de flexkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de flexkracht, waarbij de flexkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De flexkracht is formeel in dienst van de uitzendonderneming. Hij is echter feitelijk werkzaam bij Opdrachtgever maar er bestaat tussen hen geen (arbeids)overeenkomst.

Gelet op het voorgaande zijn er bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de flexkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en de uitzendonderneming. Aangezien de flexkracht feitelijk werkzaam is bij Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. Opdrachtgever moet de flexkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel.

Arbeidsvoorwaarden flexkracht
De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de flexkracht zijn grotendeels vastgelegd en geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Uitgangspunt is dat de flexkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer voor de uitzendonderneming werkzaam is.

De flexkracht is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. De terbeschikkingstelling van een flexkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt in de praktijk vaak ‘uitzenden’ genoemd en de terbeschikkingstelling van een flexkracht met een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt vaak als ‘detacheren’ aangeduid.

Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, eindigt de uitzending zodra de opdracht op verzoek van Opdrachtgever wordt beëindigd of zodra de flexkracht zich ziek meldt.

Indien de flexkracht werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan betekent de beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever of de ziekmelding van de flexkracht niet automatisch het einde van de uitzendovereenkomst.

Op grond van de CAO voor Uitzendkrachten heeft een flexkracht recht op dezelfde beloning als de werknemer in vaste dienst van Opdrachtgever met een gelijke of gelijkwaardige functie. Deze zogenaamde inlenersbeloning is samengesteld uit het geldende periodeloon, ADV (in tijd of in geld), toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, werken onder fysiek belastende omstandigheden en ploegentoeslag, initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen en periodieken.

Duur van de opdracht
Om de flexkracht ter beschikking te kunnen stellen, sluiten wij met u een overeenkomst van opdracht waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst van opdracht worden afspraken gemaakt over (onder andere) de door de flexkracht te vervullen functie, het tarief en de duur van de opdracht.

Wij stemmen de duur van de opdracht zo goed mogelijk met u af. Er zijn meerdere mogelijkheden:
• een opdracht voor een bepaalde of bepaalbare periode waarbij in beginsel niet van de overeengekomen periode kan worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt afgesproken.
• een opdracht voor een onbepaalde tijd waarbij geldt dat altijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn.

Aansprakelijkheid
Iedere uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van Opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de terbeschikkingstelling ‘op verzoek van Opdrachtgever’, regels over arbeidstijden en het verstrekken van een zogenaamd Arbodocument aan de flexkracht. Wij moeten erop kunnen rekenen dat u, waar nodig, uw medewerking verleent en moeten u kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat u dit onverhoopt niet of niet tijdig doet.
De leiding en het toezicht over het werk van de flexkracht en de werkomstandigheden liggen bij Opdrachtgever. Een uitzendonderneming heeft hierop geen invloed. Dit brengt mee dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat Opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. U bent in het verlengde hiervan aansprakelijk als zich schade voordoet en u vrijwaart ons hiervoor. Wij adviseren u om uw verzekeringspolis hierop te controleren en indien nodig aan te passen.

Betaling
Tijdverantwoording is de basis van (uit)betaling aan de flexkrachten en onze facturatie aan u. Doorgaans vindt tijdverantwoording plaats via een werkbriefje dat de uitzendkracht aan het eind van de werkweek aan u toont. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de tijdverantwoording en dient de (doorgaans door de flexkrachten ingevulde) tijdverantwoording te controleren en accorderen, zodat wij weten dat deze opgave juist is en het loon aan de flexkracht kan worden betaald. Als FlexStar Plus Uitzendbureau BV echter de planning voor u verzorgt, is de tijdverantwoording gebaseerd op deze planning.

Het is belangrijk dat u deze planning (en daarbij behorende urenverantwoording) uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na afloop van de werkweek, waarop dit overzicht betrekking heeft, controleert en zo nodig corrigeert.

Doet u dat niet tijdig, dan gaan wij ervan uit dat de aangeboden tijdverantwoording akkoord is en wordt op basis daarvan verloond en gefactureerd. Verzorgt FlexStar Plus Uitzendbureau BV ook de planning, dan vragen wij u de gerealiseerde planning – tijdig – actief goed te keuren.

Het in dienst nemen van een flexkracht
Het ter beschikking stellen van flexkrachten aan opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel vergt van uitzendondernemingen voortdurende investeringen – in tijd en in geld – om flexkrachten te werven, te selecteren en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Daarvoor is het nodig dat flexkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in deze algemene voorwaarden bepaald, dat u de flexkracht alleen zelf in dienst mag nemen, indien de toepasselijke minimale inleentermijn is bereikt of indien u de uitzendonderneming een vergoeding betaalt. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat de flexkracht via ons bij u heeft gewerkt.

Tarieven
Het door u te betalen tarief, het opdrachtgeverstarief, omvat de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies enzovoort) en een marge.

In de meeste gevallen wordt de flexkracht beloond op basis van de inlenersbeloning. Om deze te kunnen vaststellen en om te kunnen vaststellen of de functie indeelbaar is, zijn wij afhankelijk van uw informatie over uw beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen en uw functiegebouw. Op grond van die informatie wordt het opdrachtgeverstarief vastgesteld of gewijzigd.

Gelet op het feit dat de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO-wijzigingen, wijzigingen in fase-indeling of (pensioen)premies, wijzigingen in (andere) wet- en regelgeving alsmede te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor zaken als scholing, ziektekosten en dergelijke, zijn wij gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg hiervan door te voeren.

Toelichting bij Deel C (Digitale processen)

Digitale processen maken in toenemende mate onderdeel uit van onze en uw dienstverlening. Het kan hierbij onder meer internetportals, (interactieve) websites, computersystemen, tijdregistratiesystemen, software, koppelingen (api’s), applicaties (apps) en e-mail betreffen. Dit vraagt om specifieke afspraken qua onder meer werkwijze, beveiliging en gebruiksrechten, welke zijn uitgewerkt in dit deel.

Op het gebruik van de digitale processen, met name het internetportal, zijn de Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Toelichting bij Deel D (Werving en selectie)

Wij kunnen als u dit wenst met u overeenkomen dat wij een of meerdere kandidaten voor u werven en selecteren om rechtstreeks bij of in rechtstreekse dienst van u werkzaamheden en/of diensten te verrichten. Deze dienst wordt ‘werving en selectie’ genoemd. Er is dan geen sprake van het ter beschikking stellen van flexkrachten.

Voor de door ons verrichte werving en selectie activiteiten bent u een honorarium verschuldigd dat is gebaseerd op het door de kandidaat bij u te verdienen loon of het all-in tarief dat de kandidaat voor zijn dienstverlening hanteert. Wij zullen onze uiterste best doen om een zo geschikt mogelijke kandidaat voor u te werven en selecteren. De uiteindelijke keuze om met een kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan te gaan ligt uiteraard altijd bij u.

Toelichting bij Deel E (Planning en advies)

Indien gewenst, kunnen wij ook de personeelsplanning voor u verzorgen. Dit kan naast de planning van de in te zetten Flexkrachten, ook ten aanzien van uw eigen personeel of elders door u ingehuurd personeel. De werkwijze en voorwaarden die gelden indien wij voor u de personeelsplanning verzorgen is in dit deel uitgewerkt. Ook bevat dit deel bepalingen die van toepassing zijn in de situatie waarin wij (gevraagd of ongevraagd) adviezen aan u verstrekken om uw bedrijfsvoering te ondersteunen en/of u te informeren.

Deel A: Inleiding

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel B tot en met Deel F van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel B tot en met F van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen in dat betreffende deel is bepaald.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Uitzendonderneming een Opdracht of overige overeenkomst heeft gesloten.
3. Opdracht: een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 5, artikel 30 lid 3 of artikel 34 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
4. Uitzendonderneming: FlexStar Plus Uitzendbureau BV
5. Aanvraag: een schriftelijk verzoek van Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een Opdracht tot stand te brengen conform de condities aangegeven in de Aanvraag.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en overige overeenkomsten tussen de Uitzendonderneming en Opdrachtgever, evenals op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de Uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die overeenkomst.

Deel B: Terbeschikkingstelling Flexkrachten

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel A en Deel F van toepassing indien en voor zover sprake is van (een voornemen tot) terbeschikkingstelling van flexkrachten zoals in artikel 3 gedefinieerd. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met bepalingen uit Deel A en Deel F, prevaleert in geval van (een voornemen tot) terbeschikkingstelling van flexkrachten hetgeen in dit deel is bepaald.

Artikel 3 Aanvullende definities Terbeschikkingstelling Flexkrachten
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in Deel B van deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1. CAO-beloning: de CAO-beloning zoals gedefinieerd in de ABU-CAO.
2. ABU-CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
3. Flexkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek door de Uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever of een door die opdrachtgever aangewezen derde werkzaamheden te verrichten.
4. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de ABU-CAO.
5. Opdracht: de Schriftelijke bevestiging tussen Opdrachtgever en de Uitzendonderneming op grond waarvan een enkele Flexkracht door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde werkzaamheden te verrichten, dit tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
6. Herleving van Opdracht: mocht de Uitzendonderneming geen geschikte Flexkracht kunnen vinden voor Opdrachtgever en dit schriftelijk aan Opdrachtgever meegedeeld hebbende, herleeft de Opdracht automatisch wanneer de Uitzendonderneming binnen 14 dagen na het intrekken van de Opdracht toch schriftelijk minimaal één Flexkracht aanlevert. In dat geval is er eveneens sprake van een Opdracht.
7. Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde tarief. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.
8. Schriftelijk: op schrift gesteld of op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail, een applicatie of een portal) uitgewisseld.
9. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Flexkracht in het kader van een Opdracht.
10. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht enof in de ABU-CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek).
11. Oproepovereenkomst: de tussen de Flexkracht en de Uitzendonderneming gesloten arbeidsovereenkomst waarbij:
(i) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste:
a. een maand, of;
b. een jaar en het recht op loon van de Flexkracht gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid, of;
(ii) de Uitzendonderneming jegens de Flexkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de wet of ABU-CAO.
12. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
a. óf voor een vaste periode;
b. óf voor een bepaalbare periode;
c. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
3. De op basis van de Opdracht ter beschikking gestelde Flexkracht wordt door de Uitzendonderneming op niet-exclusieve basis aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Payroll(dienstverlening) maakt geen onderdeel uit van de dienstverlening van de Uitzendonderneming.
4. Het staat de Uitzendonderneming in haar rol als werkgever vrij om de arbeidsovereenkomst met de Flexkracht in te richten of aan te passen naar eigen wens.

Einde Opdracht

5. Opzegging van een opdracht waarvoor geen einddatum is afgesproken dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
6. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand plaats te vinden.
7. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillissement van de andere partij is gedaan;
• de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd.
Indien de Uitzendonderneming wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling zonder inachtneming van een termijn te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de Uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Indien de Opdracht op initiatief van Opdrachtgever eindigt (niet voortzetten van een Opdracht voor bepaalde tijd hieronder begrepen) zal Opdrachtgever op verzoek van de Uitzendonderneming zijn medewerking verlenen aan de schriftelijke vaststelling of het aannemelijk is dat Opdrachtgever de Uitzendonderneming zal verzoeken de ingevolge de Opdracht ter beschikking gestelde Flexkracht binnen een periode van 26 weken na de einddatum van de Opdracht opnieuw voor dezelfde, vergelijkbare of naast hoger liggende werkzaamheden aan hem ter beschikking te laten stellen.
9. Opdrachtgever is gehouden de Uitzendonderneming tijdig te berichten of, en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden deze de Opdracht wenst voort te zetten of te verlengen. Indien het een Opdracht voor bepaalde tijd betreft, bericht Opdrachtgever de Uitzendonderneming hierover uiterlijk 8 weken voor de einddatum van de Opdracht. Indien het een Opdracht voor onbepaalde tijd betreft, bericht Opdrachtgever de Uitzendonderneming hierover uiterlijk 5 werkdagen na een verzoek van de Uitzendonderneming hiertoe. In geval van een verzoek tot voortzetting of verlenging van de Opdracht beoordeelt de Uitzendonderneming vervolgens of, en zo ja, onder welke voorwaarden zij dit verzoek inwilligt.

Einde Terbeschikkingstelling

10. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
11. Indien tussen de Flexkracht en de Uitzendonderneming het Uitzendbeding geldt, eindigt de Opdracht en daarmee de Terbeschikkingstelling op verzoek van Opdrachtgever:
(i) op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid.
(ii) op het moment dat de Flexkracht gedurende een periode van vier weken niet aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, met terugwerkende kracht tot de datum van de laatste ter beschikkingstelling.
Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de Uitzendonderneming bevestigen.
12. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de Uitzendonderneming de Flexkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. De Uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid
1. De Uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexkracht door een andere Flexkracht onder voortzetting van de Opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de Uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ABU-CAO en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. De Uitzendonderneming is – mede in het kader van poolmanagement – te allen tijde gerechtigd de Terbeschikkingstelling van een Flexkracht aan Opdrachtgever te doen eindigen, zonder dat hiervoor toestemming van Opdrachtgever is vereist en zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid van de Uitzendonderneming. Indien de Uitzendonderneming hiertoe wenst over te gaan, informeert de Uitzendonderneming Opdrachtgever hierover – in verband met mogelijke overdracht – uiterlijk één week voor het eindigen van de Terbeschikkingstelling.
3. De Uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien de Terbeschikkingstelling van een (vervangende) Flexkracht eindigt of indien zij de (vervangende) Flexkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of kan stellen.

Artikel 6 Opschortingsrecht
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
a. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én
b. Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Flexkracht niet te werk kan worden gesteld én
c. de Uitzendonderneming jegens de Flexkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de ABU-CAO.
Opdrachtgever is alsdan voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
3. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de Terbeschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Flexkracht of de Flexkracht niet kan tewerkstellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan de Uitzendonderneming het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7 Werkprocedure
1. Opdrachtgever verstrekt de Uitzendonderneming voor aanvang van de Opdracht een Aanvraag waarin in ieder geval is opgenomen een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en deelt de beoogde looptijd van de Opdracht aan de Uitzendonderneming mee.
2. De Uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)Flexkrachten, welke (kandidaat-) Flexkrachten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)Flexkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)Flexkracht geen doorgang vindt.
3. De Uitzendonderneming schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en de Uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht.
4. De Uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Flexkracht die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de Uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Flexkracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de Opdracht, dan wel anders overeengekomen. Uiterlijk voordat de termijn van de Terbeschikkingstelling van een Flexkracht (al dan niet middels andere uitzendondernemingen) bij Opdrachtgever 51 weken heeft geduurd, zullen Partijen in overleg treden inzake een (passend) aanbod qua (vaste) arbeidsomvang voor de Flexkracht.
2. De werktijden, de arbeidsduur, pauze en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Flexkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
3. Partijen zullen ten aanzien van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkracht, die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst waarvan de omvang van de arbeid is vastgelegd als een aantal uren per week of een andere periode, gezamenlijk zorgen dat de Flexkracht in de gelegenheid wordt gesteld dit aantal uren daadwerkelijk te werken. Opdrachtgever is bij een Opdracht die een repeterend karakter heeft, verplicht om in overleg met de Flexkracht vast te stellen hoe deze uren het best kunnen worden ingedeeld.
4. Opdrachtgever zal de Flexkracht te werk stellen voor de volledige met de Uitzendonderneming overeengekomen arbeidsduur. Heeft Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Flexkracht, of kan hij de Flexkracht niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de Opdracht onverkort het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur.
5. Vakantie en verlof van de Flexkracht worden geregeld conform de wet, de ABU-CAO en de voor de Flexkracht geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
6. Indien en voor zover de Flexkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructies behoeft, worden de uren die de Flexkracht aan deze scholing en/of (werk)instructies besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen. Ten aanzien van overige niet specifiek voor de Opdracht benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheidsperioden in overleg tussen Opdrachtgever en de Uitzendonderneming vastgesteld en bij aanvang van de Opdracht overeengekomen. Opdrachtgever is over deze perioden eveneens het Opdrachtgeverstarief verschuldigd, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Opdrachtgever stelt de Flexkracht in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de Flexkracht hierop ingevolge het in of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of de Arbeidstijdenwet bepaalde aanspraak kan maken, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de Flexkracht recht heeft op loon over de uren die aan dergelijke werkonderbrekingen zijn besteed, worden deze uren als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
8. Indien het eigen personeel van Opdrachtgever recht heeft op doorbetaling van pauzes, betaalt de Uitzendonderneming deze ook aan de Flexkracht door en worden deze uren als gewerkte uren aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Opdrachtgever dient de Uitzendonderneming bij het aangaan van de Opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat de Uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Flexkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient Opdrachtgever de Uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever nalaat om de Uitzendonderneming tijdig te informeren dan wel indien de Flexkracht recht heeft op loon(door)betaling over de betreffende dag of dagen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting of collectief verplichte vrije dagen onverkort aan de Uitzendonderneming het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 Functie en beloning
1. De beloning van de Flexkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de ABU-CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen over de Inlenersbeloning en de afwijkende arbeidsvoorwaarden in geval van Terbeschikkingstelling van een Flexkracht aan een bouwonderneming), de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eventueel toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen, dit aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en functie-eisen.
2. Opdrachtgever is verplicht om, voor aanvang van de Opdracht en voorts op eerste verzoek van de Uitzendonderneming, de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) en eventuele afwijkende arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld in geval van Terbeschikkingstelling van een Flexkracht aan een bouwonderneming) aan de Uitzendonderneming volledig en correct te verstrekken. Voornoemde verplichting geldt ook indien Opdrachtgever de Flexkracht met toestemming van de Uitzendonderneming aan een derde ter beschikking stelt.
3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Flexkracht zal, al dan niet met terugwerkende kracht, opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast indien de Flexkracht naar het oordeel van de Uitzendonderneming recht heeft op die aanpassing gezien wet- en regelgeving, de ABU-CAO, de Inlenersbeloning en/of de toepasselijke arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de Uitzendonderneming de beloning van de Flexkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief, inclusief de hiermee voor de Uitzendonderneming gepaard gaande (administratieve en interne) kosten, vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie (al dan niet met terugwerkende kracht) aan de Uitzendonderneming verschuldigd.
4. Opdrachtgever stelt de Uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning, eventueel afwijkende arbeidsvoorwaarden en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien en zo lang als de Flexkracht wordt beloond overeenkomstig de CAO-beloning.
6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of afgezegde of verschoven uren wordt beloond conform de Inlenersbeloning of –de CAO-beloning en wordt aan Opdrachtgever doorberekend.
7. Uren gedurende welke de Flexkracht ingevolge de door hem uitgeoefende functie bereikbaar en/of beschikbaar voor werkzaamheden dient te zijn en reistijd van de Flexkracht (anders dan reistijd in het kader van woon-/werkverkeer) worden aan de Flexkracht vergoed overeenkomstig de hiervoor voor personeel van Opdrachtgever geldende regelingen en aan Opdrachtgever doorberekend.
8. De Uitzendonderneming draagt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, zorg voor de beloning van de Flexkracht en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen. Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van de Uitzendonderneming niet toegestaan de Flexkracht vergoedingen te betalen of verstrekkingen aan de Flexkracht te doen. Indien Opdrachtgever de Flexkracht vergoedingen betaalt en/of verstrekkingen aan de Flexkracht doet, is Opdrachtgever gehouden tot afdracht van alle loonheffingen die zijn verschuldigd over die vergoedingen en/of verstrekkingen. Opdrachtgever vergoedt de Uitzendonderneming alsdan van alle schade wegens verschuldigdheid van loonheffingen en vrijwaart de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen tegen aanspraken van derden terzake.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Opdrachtgever is verplicht om de Uitzendonderneming periodiek en in elk geval op eerste verzoek van de Uitzendonderneming te informeren over het functioneren en welzijn van de Flexkracht.
Omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de voortzetting van de Terbeschikkingstelling dienen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming te worden gemeld.
3. Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen op een andere wijze dan in deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of overige overeenkomsten is bepaald, indien de Uitzendonderneming en de Flexkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan deze instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
4. Het is Opdrachtgever behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de Flexkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze derde aan te wijzen andere derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
5. Indien de Uitzendonderneming de toestemming als bedoeld in het vierde lid van dit artikel verleent, zijn hieraan in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:
• Opdrachtgever komt met de derde overeen dat de derde de op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en eventuele overige overeenkomsten geldende verplichtingen van Opdrachtgever kent en aanvaardt en nakomt als zijnde verplichtingen van deze derde, voor zover deze verplichtingen gezien hun aard niet door Opdrachtgever zelf kunnen worden nagekomen;
• Opdrachtgever blijft – onverminderd het hiervoor bepaalde – jegens de Uitzendonderneming aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van de op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en eventuele overige overeenkomsten geldende verplichtingen van Opdrachtgever;
• Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen ter zake alle schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van de derde met betrekking tot de (tewerkstelling van de) Flexkracht en/of handelen of nalaten van de Flexkracht;
• Opdrachtgever komt schriftelijk met de derde overeen dat de derde de Flexkracht niet ter beschikking stelt aan een andere derde; en
• Opdrachtgever komt zijn wettelijke verplichtingen als uitlener na met betrekking tot de terbeschikkingstelling.
De Uitzendonderneming heeft het recht aanvullende voorwaarden aan de toestemming te verbinden.
6. Tewerkstelling van de Flexkracht buiten Europees Nederland door een in Europees Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en onder de voorwaarden dat Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd, de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de Uitzendonderneming en met de Flexkracht, de tewerkstelling geen bijkomende kosten of risico’s voor de Uitzendonderneming en/of de Flexkracht tot gevolg heeft en Opdrachtgever de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen terzake vrijwaart.
7. Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
8. De Uitzendonderneming is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Flexkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Flexkracht.
9. De Uitzendonderneming is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.
10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen tegen elke aanspraak van derden en/of de Flexkracht jegens de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen terzake de in de leden 7, 8 en 9 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen en vergoedt alle daarmee door de Uitzendonderneming gemaakte kosten (met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand).
11. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Uitzendonderneming verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. Opdrachtgever is jegens de Flexkracht en de Uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. Opdrachtgever is gehouden om aantoonbaar aan de Flexkracht en aan de Uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen vorderingen van de Flexkracht tot vergoeding van schade (inclusief kosten met inbegrip van kosten van rechtsbijstand) die is geleden in het kader van de uitoefening van diens werkzaamheden. Opdrachtgever zal voornoemde schade (inclusief kosten met inbegrip van kosten van rechtsbijstand) aan de Flexkracht vergoeden, indien en voor zover Opdrachtgever en/ of de Uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is.
6. Ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Flexkracht als gevolg van de uitoefening van diens werkzaamheden zal Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming de terzake door haar geleden en/of te lijden schade vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval (maar niet uitsluitend) uit de kosten van loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid of ziekte en de door de Uitzendonderneming terzake de nakoming van haar verplichtingen ingevolge artikel 7:658a Burgerlijk Wetboek gemaakte kosten.
7. Indien het bedrijfsongeval of de beroepsziekte tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
8. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Uitzendonderneming verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
1. Het door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de Flexkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop de Uitzendonderneming op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft. Dit Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagfactoren en vermeerderd met de (kosten)vergoedingen die de Uitzendonderneming verschuldigd is aan de Flexkracht en aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de Flexkracht recht heeft op arbeidsduurverkorting (ADV) wordt deze ADV-toeslag separaat in rekening gebracht, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de ADV-toeslag reeds in het Opdrachtgeverstarief is inbegrepen. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen, (kosten)vergoedingen en – indien van toepassing – ADV-toeslag wordt BTW in rekening gebracht. Voor de toepassing van de overige leden van dit artikel en artikel 14 dient onder Opdrachtgeverstarief tevens te worden verstaan de separaat in rekening gebrachte ADV-toeslag.
2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden de Inlenersbeloning wordt toegepast, stelt de Uitzendonderneming de beloning van de Flexkracht en het Opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie over de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.
3. Naast het in lid 2 van dit artikel bedoelde geval is de Uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, in geval van en overeenkomstig:
• een stijging van de (verwachte) kosten als gevolg van (wijziging van) de ABU-CAO, de voor de Flexkracht geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of wijziging van de Inlenersbeloning of CAO-beloning en/of pensioenkosten en/of de fase-indeling van de Flexkracht conform de ABU-CAO;
• een stijging van de (verwachte) kosten als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de ABU-CAO, enig verbindend voorschrift of indien de publiek- dan wel privaatrechtelijke verzekeringspositie van de Uitzendonderneming wijzigt;
• een stijging van de (verwachte) kosten in verband met de door de Uitzendonderneming te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, verzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van Flexkrachten.
Indien een in het voorgaande genoemde situatie aanleiding geeft tot aanpassing van het Opdrachtgeverstarief, is het aldus aangepaste Opdrachtgeverstarief (met terugwerkende kracht) van toepassing per de datum dat deze situatie zich voordoet, zulks ter beoordeling van de Uitzendonderneming.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel heeft de Uitzendonderneming de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief. De Uitzendonderneming zal het geïndexeerde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan Opdrachtgever meedelen.
5. Indien de (markt)omstandigheden hiertoe dringend aanleiding geven, dit ter beoordeling van de Uitzendonderneming, heeft de Uitzendonderneming, onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te wijzigen met een door de Uitzendonderneming te bepalen bedrag of percentage. De Uitzendonderneming zal het gewijzigde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever meedelen.
6. Indien wijzigingen in wet- of regelgeving, waaronder begrepen sociale en fiscale wet- en regelgeving, de ABU-CAO of enig verbindend voorschrift, geen of onvolledig overgangsrecht kennen ten aanzien van reeds per de datum van inwerkingtreding van deze wet- of regelgeving bestaande situaties en/of (anderszins) leiden tot kosten die op de aanvangsdatum van de Opdracht niet voorzienbaar waren voor de Uitzendonderneming, heeft de Uitzendonderneming het recht separaat van het Opdrachtgeverstarief alle kosten als gevolg van deze wijzigingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen en is Opdrachtgever betaling hiervan verschuldigd.
7. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Flexkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat de Uitzendonderneming en de Flexkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
8. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is de Uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De Uitzendonderneming kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de Uitzendonderneming zijn gemaakt aan Opdrachtgever in rekening brengen.
9. Wanneer de Opdracht door Opdrachtgever wordt ingetrokken (of om een andere reden die aan Opdrachtgever te wijten is geen doorgang vindt), is Opdrachtgever de al door de Uitzendonderneming geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 100 exclusief BTW per uur aan de Uitzendonderneming verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
Opdrachtgever is ten minste gehouden aan de Uitzendonderneming per oproep van een Flexkracht te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren (onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens de Uitzendonderneming) indien:
• de Flexkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur uitzendarbeid verricht, of:
• ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per Week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, er sprake is van een Oproepovereenkomst, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

Algemeen
1. Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde Flexkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:
• een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en de Flexkracht voor hetzelfde of ander werk;
• een aanstelling van de Flexkracht als ambtenaar bij Opdrachtgever;
• het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
• een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Flexkracht en een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij deze derde door Opdrachtgever is aangewezen, met Opdrachtgever in een groep is verbonden dan wel een dochter- of moedermaatschappij is van Opdrachtgever.
Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel dient onder Flexkracht tevens aspirant-Flexkracht te worden verstaan en onder Opdrachtgever tevens een potentiële Opdrachtgever te worden verstaan.
2. Opdrachtgever brengt de Uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Flexkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving met betrekking tot opvolgend werkgeverschap en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen worden door hem aanvaard. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Flexkracht. Op verzoek van Opdrachtgever kan de Uitzendonderneming – voor zover toegestaan krachtens (privacy)wet- en regelgeving – informatie over het arbeidsverleden van de Flexkracht verschaffen, maar mede omdat de Uitzendonderneming hiervoor afhankelijk is van de Flexkracht staat de Uitzendonderneming niet in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Flexkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht niet rechtsgeldig is geëindigd.
4. Indien Opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en de Uitzendonderneming met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht, niet zijnde een bijzondere Flexkracht
5. Indien en voor zover er sprake is van een Flexkracht, niet zijnde een bijzondere Flexkracht zoals omschreven in lid 10 van dit artikel, gelden de hierna volgende bepalingen (lid 6 tot en met 9).
6. Indien en voor zover Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Flexkracht op basis van die Opdracht 1040 uren arbeid heeft verricht, is Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1040 uren minus de op basis van de Opdracht al door die Flexkracht gewerkte uren.
7. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding is verschuldigd.
8. Opdrachtgever is de in lid 6 dan wel lid 7 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Flexkracht binnen twaalf maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of indien Opdrachtgever de Flexkracht binnen twaalf maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever met de betreffende Flexkracht een arbeidsverhouding aangaat.
9. Indien Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de Uitzendonderneming met een Flexkracht in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door de Uitzendonderneming aan hem is voorgesteld, en deze Opdrachtgever met die Flexkracht binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een Terbeschikkingstelling tot stand komt of is gekomen, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, dit over een periode van 1040 uren. Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de Flexkracht rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende Flexkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval de Uitzendonderneming en de desbetreffende Flexkracht nog niet tot een vergelijk waren gekomen over de hoogte van zijn bruto jaarsalaris, dan is Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van de Uitzendonderneming om volledige schadevergoeding te vorderen.

Het aangaan van een arbeidsverhouding met een bijzondere Flexkracht
10. Voor een Flexkracht voorgesteld, bemiddeld of ter beschikking gesteld door of via een specialistisch label van de Uitzendonderneming alsmede de Flexkracht van wie wordt beoogd dat hij werkzaamheden gaat verrichten die vallen in de functiegroep 8 of hoger conform de ABU-CAO, verder aangeduid als ‘bijzondere Flexkracht’ geldt in plaats van het bepaalde in de leden 5 t/m 9 van dit artikel het bepaalde in de volgende leden van dit artikel (lid 11 t/m 14), tenzij tussen de Uitzendonderneming en Opdrachtgever schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
11. Indien en voor zover Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een bijzondere Flexkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die bijzondere Flexkracht op basis van die Opdracht 1040 uren arbeid heeft verricht, is Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1040 uren minus de op basis van de Opdracht al door die bijzondere Flexkracht gewerkte uren.
12. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een bijzondere Flexkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 11 van dit artikel genoemde vergoeding is verschuldigd.
13. Opdrachtgever is de in lid 11 dan wel lid 12 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de bijzondere Flexkracht binnen twaalf maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of indien Opdrachtgever de bijzondere Flexkracht binnen twaalf maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever met de betreffende bijzondere Flexkracht een arbeidsverhouding aangaat.
14. Indien een Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de Uitzendonderneming met een bijzondere Flexkracht in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door de Uitzendonderneming aan hem is voorgesteld, en deze Opdrachtgever met die bijzondere Flexkracht binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een Terbeschikkingstelling tot stand komt, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken bijzondere Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, dit over een periode van 1040 uren. Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de bijzondere Flexkracht rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende bijzondere Flexkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval partijen ter zake de desbetreffende bijzondere Flexkracht nog niet tot een vergelijk waren gekomen over de hoogte van het Opdrachtgeverstarief alsmede het aantal te werken uren, dan is Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van de Uitzendonderneming om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt de tijdverantwoording op digitale wijze plaats. Indien de tijdverantwoording op digitale wijze geschiedt, is voorts het bepaalde in Deel C van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Indien op de factuur gegevens dienen te worden vermeld, voor de verkrijging waarvan de Uitzendonderneming afhankelijk is van informatie van Opdrachtgever en Opdrachtgever verzuimt deze informatie tijdig en/of volledig aan de Uitzendonderneming te verstrekken, is de Uitzendonderneming gerechtigd de facturen zonder vermelding van deze gegevens aan Opdrachtgever te verzenden. Alsdan wordt de factuur als compleet beschouwd.
3. Overige kosten kunnen door de Uitzendonderneming worden gedeclareerd op de wijze zoals tussen partijen overeengekomen of hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Flexkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Flexkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
5. Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert of de door de Flexkracht ingevoerde uren dient te controleren, alvorens de Uitzendonderneming ze uitbetaalt en factureert, zorgt hij ervoor dat hij uiterlijk op de woensdag na afloop van de Week waarop de tijdverantwoording of controle betrekking heeft, voor 12.00 uur de tijdverantwoording heeft gecontroleerd op juistheid en volledigheid en deze zo nodig heeft aangevuld en gecorrigeerd. Opdrachtgever houdt hierbij rekening met eventueel verschoven of (door de Flexkracht) afgezegde uren. Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd, indien hij een hem aangeboden urenoverzicht niet tijdig (overeenkomstig hetgeen hiervoor is beschreven) heeft gecorrigeerd en geaccordeerd en kan deze nadien niet meer corrigeren, behoudens met toestemming van de Uitzendonderneming. De Uitzendonderneming zal in dat geval tot uitbetaling aan de Flexkracht en facturering aan
Opdrachtgever overgaan. Opdrachtgever is alsdan gehouden de gefactureerde uren aan de Uitzendonderneming te voldoen.
6. Indien de terbeschikkingstelling van een Flexkracht in enige week aanvangt op zondag, kan de Uitzendonderneming er voor kiezen de op die zondag gewerkte uren toe te rekenen aan de Week volgend op de desbetreffende zondag.
7. Alvorens Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Flexkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Flexkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de Uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Flexkracht, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
8. Op verzoek van de Uitzendonderneming geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt hij de Uitzendonderneming een afschrift hiervan.
9. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Flexkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Flexkracht bij de Uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Flexkracht bij de Uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
10. Indien een Flexkracht aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld op basis van een Oproepovereenkomst, kunnen de ingeplande werktijden voor de door de Flexkracht uit te voeren werkzaamheden tot vier kalenderdagen voorafgaand aan deze werktijden kosteloos door Opdrachtgever worden gewijzigd of geannuleerd. Bij een wijziging of annulering binnen vier kalenderdagen voorafgaand aan de oorspronkelijke werktijden, is de Uitzendonderneming gerechtigd de gewijzigde of geannuleerde uren aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 17 Intellectuele en industriële eigendom Flexkracht
1. De Uitzendonderneming zal de Flexkracht op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Flexkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien de Uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding is verschuldigd aan de Flexkracht of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de Uitzendonderneming.
2. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Flexkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de Uitzendonderneming.
3. De Uitzendonderneming is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Flexkracht verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Flexkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, dan wel de terzake met de Uitzendonderneming en/of Opdrachtgever overeengekomen verplichtingen niet nakomt.

Artikel 18 Geheimhouding Flexkracht
1. De Uitzendonderneming zal op verzoek van Opdrachtgever de Flexkracht verplichten geheimhouding te betrachten over al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Flexkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de Uitzendonderneming.
3. De Uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Flexkracht, ongeacht of Opdrachtgever of de Uitzendonderneming met de Flexkracht terzake enig beding is overeengekomen.

Artikel 19 Medezeggenschap
1. Opdrachtgever is gehouden om de Flexkracht die lid is van de ondernemingsraad van de Uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de geldende wet- en regelgeving.
2. Indien de Flexkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Flexkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Flexkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover Opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door de Uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 20 Terbeschikkingstelling zaken
1. Het is Opdrachtgever onder voorwaarden toegestaan om aan een Flexkracht in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden zaken ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering van zowel de betreffende zaken als de Flexkracht als gebruiker daarvan. De Uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade die door de Flexkracht aan of met de zaak is veroorzaakt of voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van de zaak. Voor de terbeschikkingstelling van zaken die ook voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt (in het bijzonder vervoersmiddelen, mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops) is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitzendonderneming nodig. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
2. Indien Opdrachtgever in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde handelt en/of de aan eventueel ingevolge lid 1 van dit artikel benodigde toestemming verbonden voorwaarden niet naleeft, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, in de ruimste zin van het woord, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen terzake vrijwaren.

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de WAADI
1. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: WAADI) en zorgt dat Flexkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten als de werknemers die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de WAADI en zorgt er voor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Flexkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
3. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 van de WAADI. Het is de Uitzendonderneming niet toegestaan Flexkrachten ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over (verwachte) georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder – maar niet uitsluitend
– een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting, bij gebreke waarvan zij de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen vrijwaart tegen aanspraken van derden terzake.
4. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a van de WAADI. Opdrachtgever zal voor de aanvang van de Terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de Uitzendonderneming verschaffen.

Deel C: Digitale processen

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de overige delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien en voor zover bij de uitvoering van de diensten gebruik wordt gemaakt van digitale processen zoals in artikel 22 lid 1 gedefinieerd. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met bepalingen uit de overige delen van deze Algemene Voorwaarden hetgeen in dit deel is bepaald.

Artikel 22 Aanvullende definities Digitale Processen
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in Deel C van deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1. Digitale Processen: de technische middelen waarvan de Uitzendonderneming bij de uitvoering van haar diensten gebruik maakt en waartoe Opdrachtgever in dit kader (direct of indirect) toegang krijgt. Het kan hierbij onder meer internetportals, (interactieve) websites, computersystemen, tijdregistratiesystemen, software, koppelingen (api’s), applicaties (apps) en e-mail betreffen.
2. Gegevens en Bestanden: alle door of namens de Uitzendonderneming via de Digitale Processen beschikbaar gestelde informatie, teksten, getallen, (persoons)gegevens, bestanden, HTML codes, afbeeldingen, formats, logo’s, merken, beeld- en/of geluidsmateriaal, ieder ander materiaal, software enzovoorts, dit in de ruimste zin van het woord, inclusief het ontwerp, de selectie en de rangschikking hiervan en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van Opdrachtgever waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de Digitale Processen.
4. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee Opdrachtgever in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Digitale Processen.

Begrippen in enkelvoud hebben eveneens betrekking op het meervoud en andersom

Artikel 23 Digitale Processen en werkwijze
1. Ten behoeve van communicatie, gegevensuitwisseling en het verrichten van (rechts)handelingen (zoals digitale accordering) in het kader van de dienstverlening van de Uitzendonderneming en Opdrachtgever kan gebruik worden gemaakt van Digitale Processen. Opdrachtgever ontvangt in dat geval van de Uitzendonderneming een Gebruikersnaam en Toegangscode, waarmee hij kan inloggen. Rechtshandelingen worden – al dan niet in afwijking van hetgeen wettelijk is bepaald in dat kader W – verricht via de Digitale Processen en de daarbij door de Uitzendonderneming gestelde voorschriften.
2. De registratie van via de Digitale Processen uitgewisselde informatie en verrichte (rechts)handelingen in of door middel van de Digitale Processen is bepalend wat betreft de inhoud en het tijdstip van de ontvangst en/of verzending van de informatie en de verrichte (rechts)handeling.
3. Het staat de Uitzendonderneming vrij om in verband met haar dienstverlening de aard van de Digitale Processen te wijzigen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere software of een ander (tijdregistratie)systeem. De Uitzendonderneming is alsdan niet verplicht tot vergoeding van enige kosten of schade die Opdrachtgever in dat kader maakt of lijdt.

Artikel 24 Gebruik
1. Opdrachtgever garandeert dat de aan hem toegekende Gebruikersnaam en Toegangscode uitsluitend aan bevoegde medewerkers van Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden (niet zijnde de hiervoor genoemde bevoegde medewerkers) in te laten loggen. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming gebeurt. (Rechts)handelingen die, volgend op een inlog met de aan Opdrachtgever verstrekte Gebruikersnaam en de Toegangscode, worden verricht, worden als door Opdrachtgever verrichte (rechts)handelingen beschouwd, ook indien Opdrachtgever stelt dat deze ten onrechte en/of door een niet bevoegde medewerker of derde zijn verricht.
2. Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming direct informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.
3. Opdrachtgever is gehouden op passende maatregelen te treffen ten aanzien van juist en ongestoord gebruik van en voorkoming van schade aan de Digitale Processen, inclusief de hierin vervatte Gegevens en Bestanden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan met diens gebruik van de Digitale Processen hinder te veroorzaken voor de Uitzendondernemingen of derden.
4. Indien de Uitzendonderneming hiertoe verzoekt, zal Opdrachtgever zijn medewerking verlenen aan de inrichting en beschikbaarstelling van de Digitale Processen aan Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever en de Uitzendonderneming dragen ieder hun eigen kosten van gebruik en beschikbaarstelling van de Digitale Processen.
6. Opdrachtgever is gehouden de Digitale Processen te gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en de daarvoor door de Uitzendonderneming verstrekte voorschriften en instructies, inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen. De Uitzendonderneming kan op verzoek van Opdrachtgever ondersteuning geven bij het gebruik van de Digitale Processen, maar daartoe bestaat geen verplichting. In ieder geval geldt dat Opdrachtgever zich, voordat deze zich tot de Uitzendonderneming wendt met een verzoek tot ondersteuning, eerst zelf dient te hebben ingespannen eventuele vragen te beantwoorden aan de hand van de verstrekte voorschriften en instructies.
7. Indien Opdrachtgever de Digitale Processen niet overeenkomstig de gegeven voorschriften en instructies gebruikt, heeft de Uitzendonderneming – onverminderd haar overige rechten – het recht het gebruik van de Digitale Processen op te schorten of definitief stop te zetten. Indien de Uitzendonderneming in verband met haar dienstverlening aan Opdrachtgever meer kosten moet maken of meer tijd moet besteden als gevolg van onjuist gebruik van Digitale Processen door Opdrachtgever, heeft de Uitzendonderneming het recht terzake extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 25 Virusprotectie en beveiliging
1. Alle activiteiten die Opdrachtgever via de Digitale Processen verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het Opdrachtgever niet toegestaan de Digitale Processen te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
2. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. Opdrachtgever dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.

Artikel 26 Toegang Digitale Processen, storingen en onderbrekingen
1. De Uitzendonderneming zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Digitale Processen zo spoedig mogelijk te verhelpen. De Uitzendonderneming kan echter niet garanderen dat haar Digitale Processen te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Digitale Processen. Daarnaast is de Uitzendonderneming niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de Digitale Processen met het systeem en/of de software van Opdrachtgever dan wel derden.
2. De Uitzendonderneming is gerechtigd de Digitale Processen al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 27 Intellectueel eigendomsrecht Digitale Processen
1. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Digitale Processen inclusief de hierin vervatte Gegevens en Bestanden eigendom zijn van de Uitzendonderneming en/of derden en dat deze worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
2. De Uitzendonderneming verleent Opdrachtgever uitsluitend het recht de Digitale Processen inclusief de hierin vervatte Gegevens en Bestanden te gebruiken voor communicatie, gegevensuitwisseling en het verrichten van (rechts)handelingen (zoals digitale accordering) in het kader van de dienstverlening van de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever en ten behoeve van zijn interne bedrijfsprocessen. Bij het eindigen van de dienstverlening van de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever eindigt het gebruiksrecht van rechtswege. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Digitale Processen inclusief de hierin vervatte Gegevens en Bestanden op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of ten behoeve van derden te gebruiken.
3. Niets in deze Algemene Voorwaarden in de Digitale Processen inclusief de hierin vervatte Gegevens en Bestanden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan Opdrachtgever te verlenen of over te dragen. Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.
5. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) van Opdrachtgever ten aanzien van door of namens hem beschikbaar gestelde gegevens en bestanden gaan door de beschikbaarstelling daarvan in de Digitale Processen niet over op de Uitzendonderneming.
6. Door de beschikbaarstelling van gegevens en bestanden in de Digitale Processen aanvaardt Opdrachtgever het risico dat derden deze gegevens en bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, dit zonder dat hij de Uitzendonderneming daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen.
7. Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met:
i. de beschikbaarstelling en/of het gebruik van Gegevens en Bestanden in de Digitale Processen; en/of
ii. de beschikbaarstelling en/of het gebruik van gegevens en bestanden van Opdrachtgever. Opdrachtgever vergoedt de in verband met dergelijke vorderingen door de Uitzendonderneming gemaakte kosten (met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand).

Artikel 28 Controle
1. Om de kwaliteit van de Digitale Processen en/of diensten zo goed mogelijk te waarborgen kan de Uitzendonderneming steekproeven laten uitvoeren.
2. De Uitzendonderneming laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot de via de Digitale Processen verstrekte Gegevens en Bestanden. Opdrachtgever erkent door de verstrekking van Gegevens en Bestanden via de Digitale Processen expliciet hiermee in te stemmen. De Uitzendonderneming zal de door haar ingeschakelde derden verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van de Gegevens en Bestanden.

Artikel 29 Zaken op locatie en bruikleen zaken
Indien ten behoeve van de Digitale Processen zaken op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde worden geplaatst en/of zaken in bruikleen worden gegeven, geldt het volgende:
1. Opdrachtgever is gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor zaken als aansluitingen op elektra, netwerkverbindingen en opstelplaats.
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de zaken worden onderhouden volgens de verstrekte gebruiksinstructies.
3. beschadiging, verlies of diefstal van de in bruikleen gegeven zaken komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. indien de zaken niet naar behoren functioneren en dienen te worden gerepareerd of hersteld, komen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van de Uitzendonderneming tenzij:
a. de zaken naar het oordeel van de Uitzendonderneming op oneigenlijke en/of onoordeelkundige wijze zijn gebruikt door Opdrachtgever, diens personeel, de Flexkrachten en/of derden;
b. Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de Uitzendonderneming werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of doen verrichten.
5. het gebruiksrecht op de zaken eindigt, tenzij terzake een eerdere datum is overeengekomen, met het eindigen van de dienstverlening van de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de in bruikleen gegeven zaken alsdan op zijn kosten in goede staat aan de Uitzendonderneming te retourneren. Indien de in bruikleen gegeven zaken niet, niet tijdig, niet volledig en/of niet in goede staat aan de Uitzendonderneming worden geretourneerd, komen de kosten van vervanging van de zaken voor rekening van Opdrachtgever.
6. de zaken worden nadrukkelijk geen eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
7. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de zaken en de daarmee verbonden knowhow berusten bij de Uitzendonderneming en/of de door haar ingeschakelde derden.

Deel D: Werving en Selectie
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel A en Deel F van deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien en voor zover sprake is van (een voornemen tot) werving en selectie zoals in artikel 30 lid 4 gedefinieerd. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel A en Deel F van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert in geval van (een voornemen tot) werving en selectie hetgeen in dit deel D is bepaald.

Artikel 30 Aanvullende definities Werving en Selectie
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in Deel D van deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1. Werving en Selectie Fee: de door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde vergoeding na voltooiing van de Opdracht tot Werving en Selectie.
2. Kandidaat: de door de Uitzendonderneming op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
3. Opdracht: de schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming dat opdracht wordt gegeven aan de Uitzendonderneming tot werving & selectie van één of meerdere Kandidaten.
4. Herleving van Opdracht: mocht de Uitzendonderneming geen geschikte Kandidaten kunnen vinden voor Opdrachtgever en dit schriftelijk aan Opdrachtgever meegedeeld hebbende, herleeft de Opdracht automatisch wanneer de Uitzendonderneming binnen 14 dagen na het teruggeven van de Opdracht toch schriftelijk minimaal één Kandidaat aanlevert. In dat geval is er eveneens sprake van een Opdracht.
5. Werving en Selectie: het op grond van door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte Kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten, anders dan door Terbeschikkingstelling van een Flexkracht aan Opdrachtgever om krachtens een door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verstrekte Opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

Artikel 31 Werving en Selectie Fee
1. De te betalen Werving en Selectie Fee voor Werving en Selectie Opdrachten bestaat uit een nader te bepalen percentage van het all-in bruto jaarinkomen op basis van een fulltime dienstverband van de geselecteerde Kandidaat, zoals dat tussen de Kandidaat en Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden. Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat worden alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de, 14de en/of 15de maand, vaste jaarlijkse gratificatie, winstuitkering, provisie, garantiecommissie en de fiscale bijtelling voor ter beschikking gestelde zaken (waaronder een auto). Bij het berekenen van het jaarinkomen wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband zoals dat bij Opdrachtgever geldt, ongeacht of de Kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt. Bij het berekenen van de hoogte van de provisie of winstuitkering wordt er vanuit gegaan dat de te realiseren doelstellingen volledig zijn behaald. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt een bedrag ad € 6.000 per regeling (winstuitkering en/of provisie) bij het inkomen opgeteld.
2. Indien en voor zover sprake is van een geselecteerde Kandidaat die rechtstreeks voor Opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat de te betalen Werving en Selectie Fee voor een Werving en Selectie Opdracht uit een nader te bepalen percentage van het all-in tarief van de Kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden / diensten, dit op jaarbasis en gebaseerd op 40 uur per week. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt de te betalen Werving en Selectie Fee vastgesteld op een bedrag van tenminste €7.500 exclusief BTW.
3. De Werving en Selectie Fee omvat de kosten voor de door de Uitzendonderneming uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde Kandida(a)t(en) in verband met de bij Opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
4. Wanneer de Opdracht, nadat de Uitzendonderneming een selectie van één of meerdere Kandida(a)t(en) heeft voorgesteld, wordt ingetrokken door Opdrachtgever, worden de al geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 100 exclusief BTW per uur in rekening gebracht met een minimum van € 1.000 exclusief BTW.
5. Indien en voor zover er na uitvoering van de Opdracht onverhoopt geen (arbeids)overeenkomst tussen de Kandidaat en Opdrachtgever tot stand mocht komen, is Opdrachtgever desalniettemin de hiervoor genoemde Werving en Selectie Fee verschuldigd. Ook ingeval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, dan wel dienstverlening is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de Werving en Selectie Fee en wordt de eventueel reeds betaalde Werving en Selectie Fee niet gerestitueerd.

Artikel 32 Keuze Kandidaat

1. Het werven van kandidaten
De Uitzendonderneming zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de door Opdrachtgever aangegeven functie en/of bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. Het staat de Uitzendonderneming vrij om zonodig te adverteren op jobboards of op haar bedrijfswebsite. Wanneer geen originele taak-/functieomschrijving is ontvangen van Opdrachtgever staat het de Uitzendonderneming vrij om zelf een taak-/functieomschrijving te maken op basis van de telefonische gegevens die zijn ontvangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt zelf met welke tekst zij wil adverteren op jobboards of op haar bedrijfswebsite. De Uitzendonderneming heeft terzake een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis ten opzichte van Opdrachtgever. Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door de Uitzendonderneming geselecteerde Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden, rechtstreeks als zelfstandige of via een derde partij te werk wil stellen.

2. Het voorstellen van een Kandidaat aan Opdrachtgever
De wijze waarop de Uitzendonderneming een Kandidaat schriftelijk voorstelt bij Opdrachtgever staat de Uitzendonderneming geheel vrij. De Uitzendonderneming is nimmer verplicht het origineel verkregen CV van de Kandidaat aan Opdrachtgever te tonen. De Uitzendonderneming kan nimmer verplicht gesteld c.q. aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Artikel 33 Aangaan (arbeids)overeenkomst geïntroduceerde Kandidaat
Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door de Uitzendonderneming aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of rechtstreeks als zelfstandige of via een derde partij werkzaamheden te laten verrichten binnen zes maanden na een klacht/dispuut omtrent de werving & selectieprocedure, het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Opdracht tot Werving en Selectie ten aanzien van de geïntroduceerde Kandidaat. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan berekent de Uitzendonderneming Opdrachtgever een bedrag ter hoogte van € 25.000 exclusief BTW, onverlet het feit om volledige schadevergoeding te vorderen.

DEEL E: Personeelsplanning of met betrekking tot Advisering

Artikel 34 Definities
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in Deel E van deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1. Opdracht: de schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming dat opdracht wordt gegeven aan de Uitzendonderneming tot een overeenkomst tussen de Uitzendonderneming en Opdrachtgever met betrekking tot personeelsplanning of met betrekking tot advisering.
2. Herleving van Opdracht: binnen 14 dagen na het schriftelijk intrekken van de Opdracht door de Uitzendonderneming herleeft de Opdracht automatisch wanneer de Uitzendonderneming toch in staat is tegemoet te komen aan de vraag van Opdrachtgever.In dat geval is er eveneens sprake van een Opdracht.

Artikel 35 Werkwijze planning
1. Voordat de planningswerkzaamheden voor de eerste keer worden uitgevoerd, bespreken de Uitzendonderneming en Opdrachtgever de gewenste opzet en uitvoering en de gewenste wijze van beheer van de planning, leggen Partijen dit vast en dient Opdrachtgever deze goed te keuren. Eventuele wijzigingen in opzet, uitvoering en beheer behoeven instemming van beide partijen.
2. Het voor de planning verschuldigde tarief is vastgelegd in de Opdracht. Indien de Opdracht geen tarief vermeldt, geldt het in de aanbieding van de Uitzendonderneming vermelde tarief, tenzij een van de partijen kan aantonen dat een ander tarief is overeengekomen. Het in artikel 13 leden 3 tot en met 5 bepaalde over de mogelijkheid tot wijziging van de tarieven is van overeenkomstige toepassing.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Opdracht inzake planning aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand plaats te vinden.
4. Opdrachtgever is gehouden de Uitzendonderneming binnen de hiertoe door de Uitzendonderneming gestelde termijn op verzoek een overzicht van diens personeelsbehoefte te verstrekken. In dit overzicht dienen de werklocaties, gevraagde kwalificaties, werktijden en eventuele overige relevante (al dan niet door de Uitzendonderneming gevraagde informatie) te worden gespecificeerd.
5. Als de Opdracht ook de planning van eigen personeel of andere niet via de Uitzendonderneming werkzame personen omvat, is Opdrachtgever gehouden de Uitzendonderneming binnen de hiertoe door de Uitzendonderneming gestelde termijn te informeren over de beschikbaarheid en kwalificaties van deze personen en overige voor de planning benodigde gegevens te verstrekken. In geval van wijzigingen hierin, bijvoorbeeld als gevolg van verlof of verzuim, informeert Opdrachtgever de Uitzendonderneming tijdig hierover. Ten aanzien van eigen personeel of andere niet via de Uitzendonderneming werkzame personen is Opdrachtgever aanspreekpunt met betrekking tot kwalificaties, inzetbaarheid, verlof en verzuim.
6. De planning wordt opgesteld aan de hand van de in lid 4 van dit artikel genoemde overzichten en – indien van toepassing – de in lid 5 van dit artikel genoemde informatie. Wanneer de planning gereed is, wordt deze aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Partijen kunnen overeenkomen dat de planning ook door de Uitzendonderneming aan de ingeplande personen wordt verstrekt of anderszins zonder tussenkomst van Opdrachtgever voor hen inzichtelijk wordt gemaakt. Indien uit de planning blijkt dat naar verwachting niet volledig in de personeelsbehoefte voor bepaalde tijdstippen of perioden kan worden voorzien, bericht de Uitzendonderneming Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.
7. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de planning of aanpassingsverzoeken wenst te doen, dient hij dit binnen de hiertoe overeengekomen termijn (of, indien geen termijn is overeengekomen, per omgaande na beschikbaarstelling van de planning) aan de Uitzendonderneming te berichten, opdat de Uitzendonderneming – indien redelijkerwijs mogelijk – de planning nog kan aanpassen. Het uitblijven van een tijdig bericht van Opdrachtgever wordt beschouwd als een akkoord van Opdrachtgever op de planning, welke daarmee vast staat. Aanpassingsverzoeken zijn onderhevig aan hetgeen in artikel 16 lid 8 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
8. De Uitzendonderneming zal voor de uitvoering van de planning doorgaans gebruik maken van Digitale processen. Opdrachtgever krijgt ter zake uitsluitend een gebruiksrecht met inachtneming van het bepaalde in Deel C van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 36 Werkwijze advies

1. Indien de Uitzendonderneming een aanbieding tot advisering doet, is deze aanbieding geldig tot één maand na de datum waarop de aanbieding is gedaan of zoveel eerder als de aanbieding is afgewezen. De Uitzendonderneming heeft echter tot het moment dat een Opdracht tot stand komt het recht om de aanbieding in te trekken.
2. De Opdracht tot advisering eindigt van rechtswege indien en zodra de in het kader van deze Opdracht door de Uitzendonderneming te verrichten werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot het verlenen van advies is niet mogelijk.
3. Het voor de advisering verschuldigde tarief is vastgelegd in de Opdracht. Indien de Opdracht geen tarief vermeldt, geldt het in de aanbieding van de Uitzendonderneming vermelde tarief, tenzij een van de partijen kan aantonen dat een ander tarief is overeengekomen. Het in artikel 13 leden 3 tot en met 5 bepaalde over de mogelijkheid tot wijziging van de tarieven is van overeenkomstige toepassing. Facturatie geschiedt voorafgaand aan uitvoering van de Opdracht op basis van de inschatting van de Uitzendonderneming van de tijdsbesteding die de uitvoering van de Opdracht met zich brengt. De Opdracht wordt uitgevoerd na volledige betaling van de terzake opgestelde factuur. Mocht blijken dat de feitelijke tijdsbesteding afwijkt van deze inschatting, dan heeft de Uitzendonderneming het recht het verschil nadien op maandbasis na te factureren.
4. De Uitzendonderneming adviseert Opdrachtgever naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Het is altijd aan Opdrachtgever of hij het advies wel of niet opvolgt. De Uitzendonderneming kan nimmer garanderen dat eventueel door Opdrachtgever geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.
5. De Uitzendonderneming is gerechtigd ter uitvoering van de Opdracht tot advisering – naast of in de plaats van – haar eigen werknemers derden in te schakelen. Indien en voor zover in verband met de uitvoering van de Opdracht tot advisering (deels) wordt gewerkt op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, is de Uitzendonderneming niet aansprakelijk voor hiermee samenhangende vorderingen van deze werknemers of derden en zal Opdrachtgever de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen terzake vrijwaren.

Deel F: Algemene bepalingen

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel A tot en met Deel E van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel A, Deel B, Deel C, Deel D of Deel E van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen in dat betreffende deel is bepaald.

Artikel 37 Definities
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in Deel F van deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
1. Flexkracht: iedere natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de Uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever alsook iedere andere natuurlijke persoon die door de Uitzendonderneming ingevolge een opdracht als bedoeld in artikel 3 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden wordt voorgesteld.
2. Kandidaat: de door de Uitzendonderneming op grond van een opdracht als bedoeld in artikel 30 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
3. Opdracht: een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 5 en 6, artikel 30 lid 3 en 4 of artikel 34 lid 1 en 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

Artikel 38 Voorkoming van discriminatie
1. Opdrachtgever en de Uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en de Uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van Flexkrachten en Kandidaten.
2. Zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, heeft de Uitzendonderneming ingeval van schending van Opdrachtgever van de verplichting opgenomen in het eerste lid van dit artikel, het recht tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder daarbij door Opdrachtgever tot enige schadevergoedingsverplichting gehouden te kunnen worden.

Artikel 39 Persoonsgegevens
1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een Flexkracht en/of Kandidaat, die voor en gedurende de Opdracht door de Uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving verwerken.
2. Opdrachtgever zal van de Uitzendonderneming geen gegevens verlangen die de Uitzendonderneming niet gerechtigd is te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door of namens hem uitsluitend persoonsgegevens aan de Uitzendonderneming worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe is gerechtigd.
3. Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van een Flexkracht en/of Kandidaat, de Uitzendonderneming onverwijld te informeren.
4. Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen tegen iedere aanspraak (van Flexkrachten, Kandidaten, personeel van opdrachtgevers of andere derden) jegens de Uitzendonderneming in verband met schending van de ingevolge het bepaalde in de leden 1 en/of 2 van dit artikel op Opdrachtgever rustende verplichtingen en zal alle hiermee samenhangende kosten van de Uitzendonderneming vergoeden.
5. De Uitzendonderneming verwerkt de persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever overeenkomstig het privacy statement van FlexStar Plus Uitzendbureau BV. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden:
• om Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van de Uitzendonderneming;
• om met Opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• om Opdrachtgever te informeren over de dienstverlening (van de Uitzendonderneming) en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om Opdrachtgever aanbiedingen te kunnen doen;
• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• om Opdrachtgever toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;
• om Opdrachtgever te informeren over de producten en/of diensten van door de Uitzendonderneming zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op de websites van de Uitzendonderneming, dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.
De Uitzendonderneming heeft het recht het privacystatement te wijzigen. Het meest recente privacystatement is direct opvraagbaar bij de Uitzendonderneming en is te allen tijde leidend.

Artikel 40 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende vaststelling van de identiteit van bij zijn onderneming werkzame personen. Opdrachtgever is verplicht om de identiteit van elke bij hem werkzame persoon (Flexkrachten en Kandidaten inbegrepen) vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht uitvoeren. Tevens is Opdrachtgever verplicht vast te stellen of de persoon gerechtigd is in Europees Nederland arbeid te verrichten. Indien de persoon een vreemdeling is als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, dient Opdrachtgever een kopie van het originele identiteitsdocument in zijn administratie op te nemen.

Artikel 41 Informatie en geheimhouding
1. Opdrachtgever is gehouden de Uitzendonderneming kosteloos alle benodigde informatie te verstrekken en alle redelijkerwijs door de Uitzendonderneming te verlangen medewerking te verlenen om de Uitzendonderneming in staat te stellen de Opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren.
2. Partijen zullen, in het kader van de op hen rustende wettelijke verplichtingen, de Flexkracht en elkaar desgevraagd gegevens verschaffen, die betrekking hebben op de naam, woonplaats of het werkelijk verblijf van de (hoofd)Opdrachtgever, Opdrachtnemer, aannemer of werkgever als bedoeld in artikel 7:616e van het Burgerlijk Wetboek.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Uitzendonderneming het recht om bij of ten behoeve van de werving van Kandidaten gebruik te maken van de (handels)naam van Opdrachtgever en diens beeldmerken en/of logo’s.
4. Informatie die de Uitzendonderneming, anders dan in een Opdracht, overige overeenkomst of factuur, kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt, zoals presentaties, rapportages en suggesties zijn uitsluitend ter informatie bedoeld. Aan de juistheid en/of volledigheid van dergelijke informatieverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend.
5. De Uitzendonderneming en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge of in verband met de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op een van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 42 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Uitzendonderneming
1. De Uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de Opdracht en/of overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Naar behoren wil zeggen dat de Uitzendonderneming zoveel mogelijk probeert een geschikte Kandidaat of Flexkracht voor Opdrachtgever te vinden. De wijze waarop de Uitzendonderneming dit regelt is aan de Uitzendonderneming. De Uitzendonderneming heeft echter nimmer een resultaatverplichting. Indien en voor zover de Uitzendonderneming deze inspanningsverplichting niet nakomt, is de Uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of overige overeenkomsten bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij de Uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Uitzendonderneming.
2. Aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
3. Iedere eventuele uit deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of overige overeenkomsten en/of de wet voortvloeiende aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming is beperkt tot het door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, dit voor de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden en – indien het een opdracht tot Terbeschikkingstelling van een Flexkracht betreft – het overeengekomen aantal arbeidsuren. Het door de Uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 50.000 per kalenderjaar.

Artikel 43 Betaling en gevolgen wanbetaling
1. De Uitzendonderneming is gerechtigd om de haar toekomende rechten omtrent facturatie (van vorderingen) over te dragen aan een door de Opdrachtgever schriftelijk aangewezen derde partij.
2. De facturatie geschiedt per digitaal. Opdrachtgever is gehouden elke door de Uitzendonderneming ingediende factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen aan de door Opdrachtgever schriftelijk aangewezen derde partij.
3. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van de Uitzendonderneming zijnde kopie van de door de Uitzendonderneming verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
4. Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaning nog steeds in verzuim is terzake de betaling van een factuur, bedraagt de (resterende) betalingstermijn van facturen met een datum die is gelegen na de datum van de factuur terzake waarvan Opdrachtgever in verzuim is – in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel – vanaf dat moment 0 dagen. Deze facturen zijn alsdan derhalve direct invorderbaar.
5. Opschorting van betaling door of verrekening aan Opdrachtgever is niet toegestaan.
6. Uitsluitend betalingen aan de Uitzendonderneming of aan een door de Uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde partij werken bevrijdend. Betalingen aan Flexkrachten of het verstrekken van voorschotten aan Flexkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
7. Bezwaren betreffende enige factuur dienen, op straffe van verval van recht, binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij de Uitzendonderneming te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op Opdrachtgever.
8. In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van Opdrachtgever terzake de door de Uitzendonderneming verrichte diensten en Opdrachtgever conform het bepaalde in lid 7 van dit artikel tijdig bezwaar indient, zullen partijen hieromtrent onverwijld na ontvangst van het bezwaar in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal Opdrachtgever uiterlijk op de vervaldatum van de factuur het onbetwiste deel van de factuur aan de Uitzendonderneming of aan een door de Opdrachtgever schriftelijk aangewezen derde partij betalen. Zodra Opdrachtgever en de Uitzendonderneming overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen 8 dagen het resterende factuurbedrag met elkaar verrekenen. Indien Opdrachtgever en de Uitzendonderneming binnen 30 dagen na vervaldatum van de factuur geen overeenstemming hebben bereikt, is de Uitzendonderneming gerechtigd tot incasso van de factuur over te gaan en geldt het bepaalde in lid 3 van dit artikel onverkort.
9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van de Uitzendonderneming, kan de Uitzendonderneming de contractuele betaaltermijn eenzijdig wijzigen, het Opdrachtgeverstarief, al dan niet tijdelijk, eenzijdig aanpassen of Opdrachtgever verplichten een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens de Uitzendonderneming. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door de Uitzendonderneming gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Uitzendonderneming dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te zeggen zonder in verband met deze opschorting of opzegging schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Alle vorderingen van de Uitzendonderneming worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Uitzendonderneming maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel of enige andere verplichting komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.500 per vordering), tenzij de Uitzendonderneming aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 44 Self-billing en pro forma facturatie
Onder self-billing wordt verstaan het door Opdrachtgever verstrekken van een factuur aan de Uitzendonderneming. Onder pro forma facturatie wordt verstaan het op voorhand door Opdrachtgever verstrekken van een pro forma factuur aan de Uitzendonderneming, gevolgd door een factuur van de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever. Slechts indien en voor zover Opdrachtgever en de Uitzendonderneming schriftelijk self-billing of pro forma facturatie zijn overeengekomen, geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 43 van deze Algemene Voorwaarden het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde:
1. Opdrachtgever zendt de Uitzendonderneming wekelijks een factuur betreffende de voorafgaande week, welke overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie.
2. Op een factuur terzake Opdrachten dient in elk geval te worden vermeld:
• de naam van de Flexkracht;
• de week waarin de Flexkracht heeft gewerkt;
• het uurtarief;
• de gewerkte uren;
• (kosten)vergoedingen en/of uitkeringen;
• indien separaat in rekening gebracht: ADV-toeslag;
• het totaalbedrag per Flexkracht;
• de BTW en het in rekening gebrachte totaalbedrag.
3. De Uitzendonderneming controleert de factuur. De Uitzendonderneming bericht Opdrachtgever vervolgens of de factuur al dan niet overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Indien de factuur niet overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en/of niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat de factuur aldus wordt gecorrigeerd, dat deze wel overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel en dat de gecorrigeerde factuur uiterlijk in de week waarin de Uitzendonderneming Opdrachtgever hieromtrent heeft geïnformeerd aan de Uitzendonderneming wordt gezonden.
4. Indien pro forma facturatie is overeengekomen, zendt de Uitzendonderneming Opdrachtgever na ontvangst van een correcte pro forma factuur een gelijkluidende factuur voor het totaalbedrag onder vermelding van het betreffende weeknummer.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever haar verplichtingen tot verzending van facturen als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel niet nakomt, geldt dat de Uitzendonderneming gerechtigd is ook zonder ontvangst van een factuur tot facturering aan Opdrachtgever over te gaan. Indien op de factuur gegevens dienen te worden vermeld, voor de verkrijging waarvan de Uitzendonderneming afhankelijk is van informatie van Opdrachtgever en Opdrachtgever verzuimt deze informatie tijdig en/of volledig aan de Uitzendonderneming te verstrekken, is de Uitzendonderneming gerechtigd de facturen zonder vermelding van deze gegevens aan Opdrachtgever te verzenden. Alsdan wordt de factuur als compleet beschouwd.

Artikel 45 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de Uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand en boetes), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de Uitzendonderneming en de aan de Uitzendonderneming gelieerde ondernemingen zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de Uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 46 Transitie van Flexkrachten
1. Indien Opdrachtgever de Uitzendonderneming verzoekt om flexkrachten in dienst te nemen, dan is de Uitzendonderneming te allen tijde gerechtigd nadere voorwaarden aan dit verzoek ten grondslag te leggen of het verzoek te weigeren. Opdrachtgever is verplicht om de Uitzendonderneming te informeren indien er sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap (als bedoeld in artikel 7:668a BW).
2. Opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de Flexkrachten die de Uitzendonderneming op verzoek van Opdrachtgever in dienst heeft genomen, te bewerkstelligen dat bij beëindiging van de samenwerking tussen Opdrachtgever en de Uitzendonderneming deze groep Flexkrachten:
(i) in dienst wordt genomen door een andere uitzendonderneming waar Opdrachtgever mee samenwerkt, of;
(ii) door Opdrachtgever rechtstreeks in dienst worden genomen.
Hierbij geldt dat in beide voorgaande gevallen sprake zal moeten zijn van opvolgend werkgeverschap (als bedoeld in artikel 7:668a BW), het bepaalde in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden (inzake de minimale inleentermijn voor het aangaan van een arbeidsverhouding) onverkort van toepassing is en de beëindiging van de Opdracht voor onbepaalde tijd (als genoemd in artikel 4 lid 4 van de Algemene Voorwaarden) niet eerder kan geschieden als wanneer de minimale inleentermijn (voor het aangaan van een arbeidsverhouding) is behaald.
3. In afwijking van het voorgaande artikellid kan Opdrachtgever de Uitzendonderneming verzoeken de groep Flexkrachten aan haar ter beschikking te blijven stellen, ondanks dat de samenwerking tussen hen zal eindigen. Opdrachtgever zal een verzoek daartoe uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van de samenwerking bij de Uitzendonderneming kenbaar maken. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg de voorwaarden bepalen waaronder deze groep Flexkrachten aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Indien Partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen omtrent de voorwaarden, dan geldt het bepaalde in lid 2 van dit artikel onverkort.

Artikel 47 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 48 Slotbepalingen
1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
2. De Uitzendonderneming is gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te dragen en bij de uitvoering van haar diensten gebruik te maken van subleveranciers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te bedragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.
3. Ontbinding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder vermelding van de gronden waarop deze ontbinding is gebaseerd. Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintennisen. De Uitzendonderneming hoeft Opdrachtgever op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van ontbinding
4. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden (zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in cao’s), ongeacht of deze voorzienbaar of onvoorzienbaar waren, die tot gevolg hebben dat
redelijkerwijs niet van de Uitzendonderneming kan worden gevergd de Opdracht en/of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren, heeft de Uitzendonderneming het recht de Opdracht en/of overige overeenkomst met onmiddellijke ingang aan te passen of op te zeggen, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever wegens die aanpassing of opzegging.